Specjalizacja

§

Prawo
Cywilne

§

Prawo Rodzinne

§

Prawo Spadkowe

§

Prawo
Rolne

§

Prawo Gospodarcze

§

Prawo Spółek

§

Prawo Zamówień Publicznych

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie:

Prawo Cywilne

Pełna obsługa w zakresie prawa cywilnego, m.in.:

 • zasiedzenie,
 • służebność,
 • windykacja należności,;
 • zawieranie ugód,
 • mediacja,
 • dochodzenie odszkodowań.

Prawo Rodzinne

Pełna obsługa w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie ojcostwa,
 • obowiązek alimentacyjny,
 • kontakty z małoletnimi,
 • adopcja.

Prawo Spadkowe

Pełna obsługa w zakresie prawa spadkowego, m.in.:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • zachowek,
 • testament.

Prawo Rolne

Pełna obsługa w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:

 • zakładanie i obsługa grup producenckich,
 • obsługa prawna Klientów uczestniczących w programach pomocowych w ramach PROW 2014-2020,
 • reprezentacja beneficjentów pomocy w sporach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i innymi instytucjami,
 • reprezentacja Klientów przed wszelkimi szeroko pojętymi organizacjami rolniczymi,
 • sporządzenie opinii prawnych, tekstów eksperckich w wybranych aspektach prawa rolnego.

Prawo Gospodarcze

Pełna obsługa w zakresie prawa gospodarczego, m.in.:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów,
 • reprezentacja przed organami administracji samorządowej i rządowej, a także przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • nakazy zapłaty, pozwy
 • windykacja wierzytelności,
 • sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie i rozwiązywanie umów,
 • zabezpieczanie wykonania umów,
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Prawo Spółek

Pełna obsługa w zakresie prawa spółek, m.in.:

 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • wybór optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • przygotowywanie umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami,
 • likwidacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawo Zamówień Publicznych

Pełna obsługa w zakresie prawa spółek, m.in.:

 • przygotowywanie dokumentów w postępowaniu przetargowym,
 • konsultacje prawne,
 • doradztwo z zakresie przygotowywania dokumentów przetargowych